رزرو سند (717/83): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 17 بهار 92- ج.83 - انجمن حسابداري ايران