رزرو سند (717/82): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 17 بهار 92- ج.82 - انجمن حسابداري ايران