رزرو سند (717/81): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 17 بهار 92- ج.81 - انجمن حسابداري ايران