رزرو سند (717/80): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 17 بهار 92- ج.80 - انجمن حسابداري ايران