رزرو سند (717/79): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 17 بهار 92- ج.79 - انجمن حسابداري ايران