رزرو سند (717/74): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 17 بهار 92- ج.74 - انجمن حسابداري ايران