رزرو سند (717/73): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 17 بهار 92- ج.73 - انجمن حسابداري ايران