رزرو سند (717/71): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 17 بهار 92- ج.71 - انجمن حسابداري ايران