رزرو سند (717/70): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 17 بهار 92- ج.70 - انجمن حسابداري ايران