رزرو سند (717/69): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 17 بهار 92- ج.69 - انجمن حسابداري ايران