رزرو سند (717/68): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 17 بهار 92- ج.68 - انجمن حسابداري ايران