رزرو سند (717/67): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 17 بهار 92- ج.67 - انجمن حسابداري ايران