رزرو سند (717/66): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 17 بهار 92- ج.66 - انجمن حسابداري ايران