رزرو سند (717/63): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 17 بهار 92- ج.63 - انجمن حسابداري ايران