رزرو سند (717/62): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 17 بهار 92- ج.62 - انجمن حسابداري ايران