رزرو سند (717/60): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 17 بهار 92- ج.60 - انجمن حسابداري ايران