رزرو سند (717/58): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 17 بهار 92- ج.58 - انجمن حسابداري ايران