رزرو سند (717/55): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 17 بهار 92- ج.55 - انجمن حسابداري ايران