رزرو سند (717/54): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 17 بهار 92- ج.54 - انجمن حسابداري ايران