رزرو سند (717/53): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 17 بهار 92- ج.53 - انجمن حسابداري ايران