رزرو سند (717/52): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 17 بهار 92- ج.52 - انجمن حسابداري ايران