رزرو سند (717/51): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 17 بهار 92- ج.51 - انجمن حسابداري ايران