رزرو سند (717/45): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 17 بهار 92- ج.45 - انجمن حسابداري ايران