رزرو سند (717/43): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 17 بهار 92- ج.43 - انجمن حسابداري ايران