رزرو سند (717/41): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 17 بهار 92- ج.41 - انجمن حسابداري ايران