رزرو سند (717/40): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 17 بهار 92- ج.40 - انجمن حسابداري ايران