رزرو سند (717/39): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 17 بهار 92- ج.39 - انجمن حسابداري ايران