رزرو سند (717/36): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 17 بهار 92- ج.36 - انجمن حسابداري ايران