رزرو سند (717/33): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 17 بهار 92- ج.33 - انجمن حسابداري ايران