رزرو سند (717/32): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 17 بهار 92- ج.32 - انجمن حسابداري ايران