رزرو سند (717/31): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 17 بهار 92- ج.31 - انجمن حسابداري ايران