رزرو سند (717/30): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 17 بهار 92- ج.30 - انجمن حسابداري ايران