رزرو سند (717/29): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 17 بهار 92- ج.29 - انجمن حسابداري ايران