رزرو سند (717/28): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 17 بهار 92- ج.28 - انجمن حسابداري ايران