رزرو سند (717/27): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 17 بهار 92- ج.27 - انجمن حسابداري ايران