رزرو سند (717/26): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 17 بهار 92- ج.26 - انجمن حسابداري ايران