رزرو سند (717/22): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 17 بهار 92- ج.22 - انجمن حسابداري ايران