رزرو سند (717/21): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 17 بهار 92- ج.21 - انجمن حسابداري ايران