رزرو سند (717/20): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 17 بهار 92- ج.20 - انجمن حسابداري ايران