رزرو سند (717/19): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 17 بهار 92- ج.19 - انجمن حسابداري ايران