رزرو سند (717/18): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 17 بهار 92- ج.18 - انجمن حسابداري ايران