رزرو سند (717/17): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 17 بهار 92- ج.17 - انجمن حسابداري ايران