رزرو سند (717/16): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 17 بهار 92- ج.16 - انجمن حسابداري ايران