رزرو سند (717/15): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 17 بهار 92- ج.15 - انجمن حسابداري ايران