رزرو سند (717/14): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 17 بهار 92- ج.14 - انجمن حسابداري ايران