رزرو سند (717/13): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 17 بهار 92- ج.13 - انجمن حسابداري ايران