رزرو سند (717/12): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 17 بهار 92- ج.12 - انجمن حسابداري ايران