رزرو سند (717/11): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 17 بهار 92- ج.11 - انجمن حسابداري ايران