رزرو سند (717/9): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 17 بهار 92- ج.9 - انجمن حسابداري ايران