رزرو سند (717/8): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 17 بهار 92- ج.8 - انجمن حسابداري ايران